විලිලැජ්ජ නැතිකම මුදල් ඇමැතිකමට වඩා ලොකුයි!

රවි කරුණානායක ලංකාවෙ එතෙක් මෙතෙක් පත් කරන ලද මුදල් අමාත්‍යවරුන් අතරින් වැඩිම ආචාරධාර්මික නොවන පත්වීම ලද පුද්ගලයා ය. හේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකි. ගන්නා ලද සියලු ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග අන්තිම මොට්ට ඒවා බව පොඩි දරුවෙකුට පවා වැටහෙන්නකි. මත්පැන් සිගරැට් ආදියේ මිල වැඩිකර, ජනතාවගේ කන පැලෙන්නට බදු වැඩිකර අය-වැය තුලනය කරන්නට ඕනෑ ගොනෙකුට හැකිය. ඒවාට මුදල් ඇමැතිවරු අවශ්‍ය නොවේ. … Continue reading විලිලැජ්ජ නැතිකම මුදල් ඇමැතිකමට වඩා ලොකුයි!