අම්මා

අම්මා දකින්න ආසයි හීනෙන් වත්

තාත්තමයි එන්නේ මහ උදාරමෙන්

මුල්ලේ ද ඔබ ලිපගිනි මැද ඔහේදිත්

හීනයත් අත්පත් කරගෙන ද තාත්තා?

 

ආරියවංශ රණවීරගේ “තවමත් මල්” කාව්‍ය සංග්‍රහයෙනි.

 

 

Leave a Comment