උදාවක හිමිකම

මිතුරනි,
මේ උදෑසන
නුඹලාට නොව
මටය

කුරුල්ලනි
කිචිබිචිය නවතනු
ඈ හා දොඩන
පළමු වදන
මම වෙමි

අකීකරු සුළඟ
ඉතිං නතරවනු
ඈ ගත සිඹින
පළමු මඳනල
මම වෙමි

දිග නොහැර පෙති
මල්, තව තවත් නිදනු
ඈ සිත්හි පිපෙන
පළමු මල
මම වෙමි

උදෑසන
තුරු අග පිනිබිඳු
මක් කරනවද තවමත්
යනු යනු අහකට

ඈ පවස නිවාලන
පළමු දියබිඳ
මම වෙමි

හිරු මොහොතකට
පමා වනු
ඈ නෙතු දකින
පළමු ආලෝකය
මම වෙමි

මිතුරනි
මේ
උදෑසන
අයිති මට ය

2017 වසරේ පළකැරුණු මො.ල. සෙනවිරත්නගේ “හික්මවීම පිණිස මේ දඬුවම ඉවසන්න” නම් කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගැනිණ.

Comments are closed.