ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉතිහාසය මෙන්න!

ඕනෑම රටක  අධ්‍යාපනයට හා සෞඛ්‍යට හිමිවන ස්ථානය හා එම කේෂත්‍රවල ඇති දියුණුව අනුව  එම රට‍ සමස්තයක් ලෙස හිමි  කරගන  ඇති ස්ථානය පිළිබදව නිගමනයකට පැමිණිය හැකිය. ඒ අනුව  අපේ රටේ ද වෛද්‍යවරු යනු  සමාජ දේහයේ ඉතාම වැදගත් ස්තරයක්  මෙන්ම සමාජයට ප්‍ර‍බල බලපෑමක් කළ හැකි  පිරිසක් ද වේ. එනිසාම මෑත කාලයක සිට ලංකාවේ වෛද්‍යවරු නිතර දෙවේලේ කතාබහට … Continue reading ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉතිහාසය මෙන්න!