“සුනිල් සුලෝචනියේ .. ඔය නෙත් ඇර හිනැහෙන්න”

අගෝස්තු 16 අගහරුවාදා “පියතිස්ස දැන් හොඳ වෙලා සර්, හොඳට වැඩ කරනවා” මගේ කාර්යාල සහායක සේචිකාව ...

“කකුල කපන්න වෙයි!”

වෛද්‍ය සුනිමල් ජයකොඩි නිවහල් වෙත ලියයි. ෴ අගෝස්තු 05 – සිකුරාදා මම වැඩට යන්න සුදානම් වුණා. ලොකු ...

“මට එපා වෙලා ඩොක්ටර්!”

වෛද්‍ය සුනිමල් ජයකොඩි ලියයි.෴ දිනය ජුලි 20 බදාදා අද මම කතාවක් පැවැත්වූවා. රාගම රෝහලේ කාර්ය භාර ...