වස-විස නැති කෘෂිකර්මය සිහිනයක් ද? සැබෑවක් ද? (01 කොටස)

( වස-විස නැති කෘෂිකර්මාන්තයක් පිළිබඳව අප රටෙහි පමණක් නොව ලොව පුරාද මේ වකවානුවේ ඇත්තේ පිබිදීමකි. ...