මහේක්ෂ කතිකාවෙන් ගිලිහුණු හොඳ කෘතියක්!

අච්චාරු සහ තවත් කතා (කෙටිකතා සංග්‍රහයකි) විරාජිනී තෙන්නකෝන් සන්ථව ප්‍රකාශන මිල – රුපියල් ...

ලාම්පුතෙල් ගඳ

Amrita Pritam විසින් පන්ජාබි බසින් ලියනු ලැබූ, Sardar Khushwant Singh ji විසින් ඉංග්‍රීසි බසට පිරිවර්තනය කරන ලද නම් ...